Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA PEDIÀTRICA

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

 

Article 1

Amb la DENOMINACIÓ: ASSOCIACIÓ  CATALANA  D’INFERMERIA  PEDIÀTRICA, es constitueix  aquesta  entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix  la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, regulada del dret d’associacions, i els seus estatuts.

 

Article 2

Són  FINS  de  l’ ASSOCIACIÓ:

 • Aplegar a  tots  els  professionals  dedicats  a  la INFERMERIA  PEDIÀTRICA.
 • Impulsar, atendre i  consolidar  els  interessos  de  caràcter  formatiu, tècnic, cultural  i  tots  els  que  siguin  propis  dels  seus 
 • Promoure i  fomentar  la  competència  tècnica  i  professional  dels  seus  associats  desenvolupant  a  l’efecte  les  necessàries 
 • Col·laborar en  quantes  organitzacions  públiques  i  privades  sigui  necessari  per  l’elevació  del  nivell  personal  i  col·lectiu  dels  seus 
 • Fomentar la  més  alta  capacitació  professional  mitjançant  l’establiment  de  concerts, beques, congressos, seminaris  i  d’altres, a  l’àmbit  territorial, que  sigui 
 • Posar en contacte i intercanviar  amb  associacions  similars  a  l’estranger  i  amb  quantes  institucions  siguin  d’interès  per  a la  projecció  dels  fins  de  l’Associació.
 • Portar a  terme  quantes  altres  activitats  es  creguin  precises per  a  un  millor  aconseguiment  dels  fins  de  l’Associació.

 

Per a dur a terme les seves finalitats l’associació realitzar les  ACTIVITATS següents:

 • Assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit estatal i internacional.
 • Organitzarà i desenvoluparà cursos, conferències, congressos, jornades, tallers, etc., sobre temes d’actualitat a la infermeria pediàtrica, i col·laborarà, supervisarà, prestarà ajuda i patrocinarà l’organització d’activitats científiques dels seus membres.
 • Promourà premis, beques i ajudes per a la investigació.
 • Establir grups de treball per afavorir l’eficiència i l’eficàcia en el desenvolupament del diferents projectes.

En totes aquestes activitats, en queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3 

El  DOMICILI de  l’Associació  es  fixa,  sense  perjudici  de  poder-ho  variar i  obrir  delegacions  previ  acord  i  aprovació  en  Assemblea  General.

Associació  Catalana  d’Infermeria  Pediàtrica, Passeig Sant Joan de Déu, nº 2, Esplugues de Llobregat (Barcelona). (S’adjunta document signat per la persona amb capacitat de representació d’aquesta propietat, conforme coneix els estatuts d’aquesta entitat, i està conforme en la utilització dels locals).

L’ÀMBIT TERRITORIAL de l’Associació, en que es duran a terme les principals activitats, es la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per tant, les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

 

Article 4 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. Les activitats/funcions que ho requereixin i siguin pròpies de determinades professions que requereixen titulacions concretes, seran desenvolupades per personal amb la titulació adient.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
 2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició d’associats i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.

 

Article 5 

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7

Tipologia de socis:

SOCIS  D’HONOR.  Seran  aquelles  persones  que  la  Junta  Directiva  acordi  amb  el  vot  favorable  dels  2/3  dels  seus  membres , prèvia  inclusió  a  l’ordre  del  dia  de  la  reunió  corresponent  i  posterior  acceptació  dels  així  anomenats. Els  socis  d’honor  tindran  dret  a  veu  però  no  a  vot.

SOCIS  FUNDADORS.  Seran  aquelles  persones  que  complint  els  requisits  establerts  als  presents  Estatuts, subscriguin  l’Acta  Fundacional  de  l’Associació.

SOCIS  NUMERARIS.  Seran  aquelles  persones  que  complint  els  requisits  establerts  als  presents  Estatuts, sol•licitin  el  seu  ingrés  amb  posterioritat a l’Acta Fundacional  i  la  seva  sol•licitud  hagi  estat  acceptada  per  la  Junta  Directiva, constant en Acta.

 

Article 8

Poden ser socis numeraris:

 1. Els infermers o infermeres, especialistes o no que exerceixin o hagin exercit durant algun període de  la seva vida professional a l’àmbit de la INFERMERIA PEDIÀTRICA.
 2. Els titulars o diplomats de les Escoles d’Especialitats d’Infermeria que imparteixin, ara o en el futur, les  ensenyances d’ INFERMERIA PEDIÀTRICA.
 3. Els infermers o infermeres que encara sense estar o haver exercit a l’àmbit de la INFERMERIA  PEDIÀTRICA estiguin interessats en la mateixa.

 

Article 9

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Per expulsió, acordada per la Junta Directiva convocada a l’efecte i per algun dels motius següents:
  • La conducta  professional que minvi la dignitat del soci, de la professió o de la Associació.
  • Haver estat condemnat, per sentència ferma, per delicte de caràcter dolós relacionat amb l’exercici professional o que  afecti  la dignitat de la professió o de l’Associació.

 

Capítol III. L’Assemblea General

 

Article 10

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article11

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Ratificar, si escau, la baixa disciplinària i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

 

Article 12

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

 

Article 13

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l’associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 14

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.
 2. El 10 % dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir.

L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

 

Article 15

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els socis ho autoritzin expressament.

En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).

 

Capítol IV. La Junta Directiva

 

Article 16

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president, 2 vicepresidents, el secretari, el tresorer i els vocals,2 càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

 

Article 17

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  • mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques.
  • incapacitat o inhabilitació.
  • renúncia notificada a l’òrgan de govern.
  • separació acordada per l’assemblea general.
  • qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 18

La Junta Directiva té les facultats següents:

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 10. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  • subvencions o altres ajuts
  • l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
 12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 29.
 13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
 15. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president i un secretari.
 16. La durada del càrrec pot ser diferent, però mai superior a cinc anys.

 

Article 19

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

 

Article 20

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
 4. Els Infermers/es Interns Residents (IIRs) de Pediatria, per formar part de la junta directiva d’ACIP, hauran de ser socis sense necessitat d’antiguitat.
 5. Cada un dels vocals de la Junta Directiva tindrà assignada una coordinació específica:
  • Coordinació de recerca,
  • Coordinació de formació,
  • Coordinació de xarxes socials i
  • Coordinació dels IIRs (Infermers Interns Residents).

 

Article 21

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagin de ser autoritzats o aprovats per l’Assemblea General.

 

Article 22

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

 

Article 23

Són pròpies del president les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 7. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident —si n’hi ha— o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

 

Article 24

 1. El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
 2. Qualsevol membre de la junta podrà ser autoritzat a la gestió dels comptes bancàries, amb l’autorització firmada del president i/o el tresorer, i amb el vist i plau del  secretari.

 

 Article 25

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

 

Article 26

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

 

Article 27

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. Les subvencions oficials o particulars.
 3. Les donacions, les herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
 5. D’altres ingressos que es puguin obtenir mitjançant prestació de serveis, congressos, jornades, conferències, publicacions, rifes, sorteig, loteries….

 

Article 28

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

 

Article 29

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 30

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari o del membre de la junta autoritzat.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president o del membre de la junta autoritzat.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

 

Article 31

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.

En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta

Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant la primera assemblea general que tingui lloc.

 

Capítol X. La dissolució

 

Article 32

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 33

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

 

LOGOTIP DE L’ASSOCIACIÓ

El logotip que representa l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica és:


Diligència per fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en l’Assemblea General de data 18 de desembre de 2016.

 

 

 

El/la secretari/ària         

Mª Isabel Serrano Mínguez

 

 

 

 

El/la president/a

Encarna Gómez Gamboa