The Blog Single

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I ELECCIÓ DE NOVA JUNTA DIRECTIVA

General

Per acord de la Junta de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica del dia

4 de març de 2016, es convoca a tots els associats a l’Assemblea General

Ordinària que se celebrarà el proper dia 16 d’abril de 2016, dissabte, a les

9:30 hores en primera convocatòria i a les 10.00 hores en segona

convocatòria al CAP Reus V . carrer astorga s/n de Reus, i amb el següent

ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

2. Informe de la Presidenta.

3. Informe de la Tresorera

4. Col·laboració de les associades en diferents fòrums i participació.

5. Elecció de la nova Junta Directiva de l’ACIP.

6. Precs i preguntes.

Cordialment,

Sandra Paixà Matas

Secretaria ACIP

I vist-i-plau ,

Ana M. Pedraza Anguera

Presidenta.

Reus a 16 de març de 2016

Reglament per convocatòria i celebració d’eleccions

Junta Directiva ACIP

1. Convocatòria

Queda convocada l’elecció per la Junta Directiva de l’ACIP pel 16 d’abril de

2016. La votació d’aquestes eleccions tindrà lloc durant l’assemblea Ordinària

del 16 d’abril de 2016.

Tindran dret a vot aquells socis que estiguin al corrent de pagament per en la

data de la convocatòria d’aquestes eleccions, i la votació serà presencial amb

l’acreditació del D.N.I.

La data límit de presentació de candidatures és el 8 d’abril.

2. Presentació candidatures

La presentació de candidatures queda oberta a tots els socis de l’ACIP.

Dita presentació es realitzarà segons les normes adjuntes:

En aquesta sol·licitud ha de constar:

a. Nom de la Candidatura.

b. Nom i cognoms dels integrants de la Junta Directiva i el càrrec pel qual opten (

President, Secretaria, Tresorer, Vicepresident I, Vicepresident II i fins a un total

de 4 vocals)

contacte.

c. Número de telèfon i/o direcció de correu electrònic , per posar-nos en

d. Objectius de la candidatura en els anys de mandat de l’ACIP.

Tots els membres de la candidatura hauran de ser socis amb un mínim

d’antiguitat de 2 anys de l’ACIP en el moment de la presentació de la

candidatura.

Les sol·licituds de candidatures s’hauran d’enviar per correu electrònic en

pdf al correu de secretaria@acipediatria.com. I per correu postal al apartat

de correus de l’ACIP . Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica. Apartat de

correus 659 . 43201 Reus (Tarragona) (Abans del 8 d’abril) .

Les diferents candidatures seran exposades a la pagina web de l’ACIP a

partir del 9 d’abril.

La Junta de l’ACIP

Leave a Reply

twenty + 14 =