Estatutos

TÍTOL I DE LA DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILIS, ÀMBIT, PERSONALITAT I RÈGIM Article 1 DENOMINACIÓ. Es constitueix per temps indefinit una entitat de caràcter cientific i no lucratiu, que es denomina ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA PEDIÀTRICA. Article 2 Fins. Són fins de l’associació:

  1. Aplegar a totos els profesionals dedicats a la INFERMERIA PEDIÀTRICA.
  2. Impulsar, atendre i consolidar els interessos de caràcter formatiu, tècnic, cultural i tots els que siguin propis dels seus associats.
  3. Promoure i fomentar la competència tècnica i professional dels seus asscoaits desenvolupant a l’efecte les necessàries activitats.
  4. Col·laborar en quantes organitzacions públiques i privades siguie necessari per l’elevació del nivell personal i col·lectiu dels seus associats.
  5. Fomerntar la més alta capacitació professional mitjançant l’establiment de concerts, beques, congressos, seminaris i d’altres, a l’ambit territorial, que sigui necessari.
  6. Posar en contacte i intercanviar amb associacions similars a l’estranger i amb quantes institucions siguin d’interès per a la projecció dels fins de l’Associació.
  7. Portar a terme quantes altres activitats es creguin precises per a un millor aconseguiment dels fins de l’Associació.

Article 3 DOMICILI. El domicili de l’Associacio es fixa sense perjudici de poder-ho variar i obrir delegacions previ acord i aprovació en Assemblea General. Associació Catalana d’ Infermeria Pediàtrica. C/Bernant de bell-lloc num 1. 43203 Reus (Tarragona) Article 4 ÀMBIT. L’ambit territorial previst per a desenvolupar les seves funcions l’Associació, és Catalunya podent-se federar amb altres Associacions amb similars fins d’un àmbit estatal, autonòmic, local, etc. Article 5 PERSONALITAT. L’asscoació gaudirà de personalitat juridicia pròpia independent de cadacú dels seus associats, constituint una persona juridica capaç d’aquirir, posseir i alinear tota la clase de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar tota classe d’accions judicials i extrajudicials, que es considerin precises per desenvolupar i assolir el seus fins. Article 6 RÈGIM. L’Associació es regirà pels presents Estatus, pel Reglament de règim intern que podria dictar-se, pels acors vàlidament adoptats en el si de l’Assamblea General i òrgans directius dins de l’esfera de les seves respectives competències i en tot el no previst s’etarà al dispost per la veigent llei d’Associacions de 20 de desembre de 1966 i altres disposicions concordants.