Sortides professionals

OPORTUNITAS DELS ESPECIALISTES EN INFERMERIA PEDIÀTRICA

Les oportunitats i sortides professionals dels especialistes en Infermeria Pediàtrica es resumeixen al quadre següent:

ACADÈMIQUES ASSISTENCIALS
Millora del currículum acadèmic Més oportunitats laborals
Més facilitats per accedir a un Màster Universitari o Oficial. Puntuació en borses públiques y oposicions.
Accés directe al doctorat* Categoria professional i borses de treball específiques (poc desenvolupat)
Llocs de treball específics (no desenvolupat)

*Exclusiu per als especialistes en Infermeria Pediàtrica que hagin cursar el EIR.

SORTIDES ACADÈMIQUES O DOCENTS

El títol de Especialista en Infermeria Pediàtrica es considera dintre del grup de la formació reglada com el títol de Grau i la antiga Diplomatura. És a dir, pertany al àmbit acadèmic de la professió. Per tant, facilita la admissió als Màsters Universitaris o Oficials. A més, segons el Real Decreto 99/2011, de 28 de Gener (article 6 apartat c), dóna accés directe a cursar el doctorat si s’ha obtingut el títol després de superar l’examen EIR i cursar els dos anys de residència corresponents:

“Los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias de la Salud”

SORTIDES ASSISTENCIALS

El document de “Propuesta de Cronograma para la Creación, Implantación y Dotación de plazas de las Categorías de Enfermeros/as Especialistas en los Distintos Servicios de Salud”, publicat al Abril de 2014, posa por escrit el pacte al que van arribar el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb les diferents Comunitats Autònomes. En ell es descriu l’estat de les especialitats infermeres en 2014 i especifica la projecció de futur acordada. Destaca la llibertat de cada comunitat en la creació de la Categoria de Infermera Especialista genèrica i com a data màxima per a la creació de la Categoria de Infermera Pediàtrica el Maig de 2019.

Aquest informe plasma també la situació de la Infermeria Pediàtrica on s’aprecia una mancança de categoria pròpia en les Comunitats Autònomes. No obstant, aquesta situació es modifica el 26 de Febrer de 2015, quan al “Boletín Oficial de la Región de Murcia”, es publica l’ordre amb la que es crea la opció de Infermera Pediàtrica dintre de la categoria de Diplomat Sanitari Especialista. Des de llavors, moltes són les comunitats que han realitzar projectes de decrets amb aquesta finalitat, però cap d’elles les ha oficialitzat. Aquesta situació és importat ja que sense la publicació de la categoria definida no es poden crear borses de treball específiques ni definir llocs de treball propis.

Així doncs, en l’actualitat, les Infermeres Especialistes en Pediatria desenvolupen el seu rol com a Infermers Generalistes en l’àmbit pediàtric on, en un futur, es crearan places específiques per a especialistes. Aquests llocs són: Atenció Primària, Hospitals pediàtrics, Salut Escolar, Col·legis de Infermeria, Associacions, Docència de formació continuada o el exercici lliure de la professió.

Tanmateix, les borses de treball generalistes han creat estratègies per a poder ubicar als professionals especialistes en infermeria pediàtrica en llocs adequats. Alguns exemples són la creació de perfils o la exigència de formació associada a l’àmbit. Aquesta opció alternativa, en els centre públics, es desenvolupa ràpidament arribant a concedir als que posseeixen el títol de especialista un gran número de punts a la borsa de treball i a les oposicions que cobreixen llocs de infermer/a generalista.

Por tant, uneix-te a nosaltres per ser cada vegada més professionals es que donen visibilitat a la Infermera Pediàtrica. Des de l’ACIP lluitem pel seu creixement per a poder aconseguir el lloc que mereixem dintre dels centres de treball i de la pròpia disciplina infermera.

DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS

  • Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado: BOE
  • Propuesta de cronograma para la creación, implantación y dotación de plazas de las categorías de enfermeros-as especialistas en los distintos servicios de salud. Abril 2014: Descargar
  • Orden de la Consejería de Sanidad y Política Social de fecha 2 de febrero de 2015, por la que se desarrolla el Decreto 119/2002, de 4 de octubre, por el que se configuran las opciones correspondientes a las categorías del Personal Estatutario del Servicio Murciano de Salud, en cuanto a la creación de la opción de Enfermería Pediátrica dentro de la categoría de Diplomado Sanitario Especialista: Ver documento