The Blog Single

Títol d’Infermer Especialista en Infermeria Pediàtrica

General

Em plau comunicar-te que en el Butlletí Oficial de l’Estat, d’avui, dia 17 de setembre de 2015, s’ha publicat la Resolució de 16 de setembre de 2015, de la Direcció general de Política Universitària, per la qual es convoca la prova objectiva corresponent a l’accés al títol d’Infermer Especialista en Infermeria Pediàtrica, l’accés directe és:

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-10016.pdf

La relació provisional d’aspirants admesos a la prova es publicarà juntament amb el document de la Resolució en la web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

L’adreça electrònica per accedir a aquesta informació és la següent:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/concesion-titulo-via-excepcional-enfermeros.html

Els aspirants admesos a la prova objectiva, disposen per realitzar la mateixa d’un màxim de dues convocatòries. Les dates de realització de la prova són les següents:
– Dissabte 24 octubre, 2015

– Diumenge 25 octubre, 2015

– Diumenge 22 novembre, 2015
Els aspirants el primer cognom estigui comprès des ABAD ALBERCA fins LLOPART VIDAL inclusivament, queden convocats per a realitzar la prova el dissabte 24 octubre 2015.

Els aspirants el primer cognom estigui comprès des LLOPIS CLIMENT fins ZURUTUZA ZURUTUZA inclusivament, queden convocats per a realitzar la prova el diumenge 25 octubre 2015.

Els aspirants que no es presentin a la data assignada per al primer examen o que no hagin superat la prova, podran accedir a la tercera data de convocatòria (22 de novembre de 2015), que serà comú per a tots.

La prova es farà a la Universitat Complutense de Madrid, al campus de Moncloa- Ciutat Universitària.