COMUNICACIONS

NORMES PER L'ENVIAMENT DE RESUMS

 • S’acceptaran com comunicacions al XI Congrés de l’ACIP preferentment els treballs que tinguin alguna relació amb la temàtica del Congrés i tots aquells relacionats amb l’ àmbit dels infants i adolescents, desenvolupats en qualsevol camp d’exercici de les Ciències de la Salut i de l’Educació, que no hagin estat presentats en altres congressos o publicats prèviament.

 • Per marcar l’àrea temàtica en que s’encuadren i després poder enviar al C. Científic, heu de seleccionar:

 • Tipus de Treball
  • Investigació
  • Pla de cures/Casos Clínics
  • Educació per la salut
  • Revisions sistemàtiques
 • Àrea temàtica
  • Hàbits de salut i estil de vida (alimentació, exercici, descans i son, hàbits saludables i altres)
  • Alteracions de la salut (al·lèrgies i intoleràncies, addiccions, pacient crònic complex, pacient quirúrgic, pacient crític i altres)
  • Qualitat i seguretat del pacient
  • Especialitat (present i futur)
  • Ètica i humanització
  • Vacunes
  • Organització i gestió
  • Docència
  • Teràpies complementàries
  • Altres
 • Per a l’acceptació, presentació i posterior publicació dels resums és imprescindible que el primer autor, estigui inscrit al Congrés.
 1. El resum s’ha d’enviar fent servir el botó de la part inferior (Accedir) a partir del mes de març.
 2. El termini màxim per a l’enviament dels resums és el 15 d’abril de 2019 a les 23:59. Els resums que no s’hagin rebut abans d’aquest moment no seran acceptats. El comitè científic del XI Congrés de l’Associació d’Infermeria Pediàtrica es reserva el dret de no acceptar resums que consideri plagi o publicació redundant, per haver estat presentats en altres esdeveniments de divulgació científica. Un cop tancat el termini d’enviament de resums NO s’admetran canvis d’autors. En el certificat apareixeran els autors en el mateix ordre en què apareguin en el resum enviat.
 3. Els treballs acceptats es classificaran en diversos grups segons el tema a què pertanyi.
 4. S’ofereixen Premis a les millors comunicacions orals i a les millors comunicacions Pòster del XI Congrés de l’ACIP. La selecció es farà atenent a la qualitat i originalitat dels treballs presentats. Els premis consistiran en un diploma acreditatiu i 3 premis atorgats pel Consell de Col·legis d’Infermeria, el Col·legi d’Infermers i Infermeres de Catalunya i la Facultat d’Infermeria de la URV. No hi ha límits d’edat o categoria professional per optar a aquests Premis. 
 • Títul: En majúscules, sense abreviatures. (Màxim 120 caràcters).
 • Autors: L’autoria de cada comunicació podrà ser d’un màxim de 6 persones i almenys una d’elles haurà d’estar inscrita al congrés.Cada autor inscrit podrà presentar un màxim de dos treballs. Si un mateix autor participa en més d’una comunicació, haurà d’escriure el seu nom de la mateixa manera en totes elles perquè es reflecteixi adequadament en l’índex. També s’admetran treballs on l’autor sigui un col·lectiu, en aquest cas haurà de reflectir el nom “oficial” del mateix.

  S’haurà d’assenyalar el mail de contacte del primer signant/autor. Tota la correspondència serà dirigida al primer signant /autor, al qual se li informarà sobre l’acceptació o rebuig de la comunicació i els detalls per a la seva defensa (horari, temps, sala assignada). La resolució es comunicarà per correu electrònic a partir del 15 d’abril de 2019.

  Per facilitar la imparcialitat del comitè científic no podrà constar ni el centre de treball ni la ciutat de procedència, ni en el títol, ni en cap altra part del resum. Així mateix, no podrà constar cap suggeriment que permeti associar l’origen de l’aportació (referència a beques, acrònim de l’estudi, etc.).

 • Contingut del resum: El text del resum no haurà de superar els 3.300 caràcters (inclosos els espais). El resum es dividirà en els següents apartats en funció del tipus de treball:
  • Treballs d’investigació: Justificació. Objectius. Material i mètodes. Resultats. Discussió. Conclusions. Implicacions i aportacions per la pràctica infermera.
  • Plans de cures/Casos clínics: Justificació. Valoració. Diagnòstics (referenciant taxonomia). Objectius de resultats. Indicadors. Intervencions. Seguiment i avaluació. Implicacions i aportacions per la pràctica infermera.
  • Projectes educació sanitària: plantejament del problema de salut. Justificació de la necessitat del PES. Objectius. Població diana. Activitats Proposades. Recursos. Estratègia d’avaluació del PES. Implicacions i aportacions per la pràctica infermera.
  • Revisions sistemàtiques: justificació. Objectius. Métodes de revisió. Resultats. Discussió. Conclusions. Implicacions i aportacions per la pràctica infermera.
 • Format:
  • El tipus i mida de lletra està configurada per defecte en l’aplicació informàtica. L’aplicació NO PERMET incloure imatges fotogràfiques o gràfiques ni taules en qualsevol format (gif, jpg, etc.).
  • El resum de la comunicació serà reproduït directament de l’original que s’enviï i així serà publicat.
  • L’enviament de les comunicacions implica l’acceptació de totes les normes de presentació.
  • L’incompliment de les normes de redacció i enviament pot suposar, segons el parer del Comitè Científic seu rebuig.

Cada resum serà avaluat pel Comitè Científic per tal de valorar la seva acceptació.

El sistema enviarà un número de referència que hauran d’utilitzar per consultar l’estat dels resums. A l’apartat “Comunicacions acceptades” se’ls proporcionarà als autors el temps suficient perquè puguin preparar l’exposició i enviar-la a la Secretaria Tècnica abans del Congrés.

Els treballs acceptats es classificaran segons el tema a què pertanyen.

Els certificats de comunicació seran enviats per correu electrònic un cop finalitzi el congrés, només en els casos en què s’hagi completat l’exposició de la comunicació.

Modalitats de presentació de treballs:

 • Comunicació oral llarga (8 minuts)
 • Comunicació oral curta (4 minuts)
 • Pòster amb defensa (3 minuts)

NORMES DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ORALS I PÒSTERS

Les presentacions orals tindran lloc els dies i hores indicats en el programa. El temps estimat per a la presentació serà de 8 minuts o 4 minuts. Es comunicarà en el moment de l’acceptació, el temps assignat per la seva defensa.

 • El pòster no ha d’excedir d’una grandària de 90 cm ample x 120 cm d’alt.
 • La col·locació dels pòsters es podrà realitzar el primer dia de l’inici del Congrés a partir de les 16:00h. Trobareu un cartell informatiu que li indicarà el lloc de col·locació del pòster i una hostessa que l’ajudarà en el que necessiti.
 • Les comunicacions pòster es presentaran a peu del mateix i els seus autors han d’estar presents durant la sessió assignada per la seva defensa.
 • La retirada dels pòsters, excepte causa justificada, no s’ha de fer fins que conclogui el programa científic del Congrés, amb la finalitat que tots els assistents disposin de temps suficient per a la seva lectura.
 • Els Congressistes que sols assisteixin amb la inscripció de Pòster el podran retirar un cop finalitzada la primera Jornada del Congrés, però recomanem que quedin en exposició fins l’últim dia.
 • L’organització no es farà responsable dels pòsters que no es retirin un cop finalitzat el Congrés.

A continuació disposen de dos llistats amb les comunicacions que han estat seleccionades
i que es presentaran durant els dies del congrés:

Per consultar i/o enviar la teva comunicació:

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore