COL·LABORACIONS AMB ENTITATS I LA CIUTADANIA

Col·laboracions amb altres entitats

  • Document per l’ Especialitat. Departament de Salut.
  • Tríptic Vacunes.
  • Col·laboració ACIP – ASPCat en temes de vacunacions infantils.
  • Guia de tabaquisme passiu per a professionals de pediatria.
  • Protocol de Prevenció i Atenció a la Prematuritat. Abril 2013.
  • Protocol detecció precoç d’hipoacúsia Neonatal 2009 i revisió 2014. DECRET 4/2015, de 13 de gener, per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal.
  • Programa de detecció Precoç Neonatal 1982- 2010, i la seva revisió al 2012.
  • Informe sobre la prova pilot de l’ampliació́ del cribratge de la malaltia de cèl·lules falciformes en l’àmbit del Programa de detecció́ precoç̧ neonatal a Catalunya. Novembre 2014.
  • Programa del Nen Sa i la seva actualització. Programa d’activitats preventives. 2014. Departament de Salut.
  • Els primers mesos de vida. Consells de salut. Departament de Salut.
  • Guia per a pares i mares. Créixer amb tu de 0 a 18 m I la de 18m a 3anys. 2015. Departament de Salut.

© All Rights Reserved. Dissenyat per    Magnore